تشک

  • از جنس اکولاتکس با ضخامت 7 سانتی متر
  • افزایش زمان استراحت دام
  • افزایش نرمی و مطلوبیت بستر
  • جاگزین ماسه یا کود خشک در فری استال
  • 5 سال گارانتی عدم پارگی یا دفرمه شدن