قشو

  • موتور 220 ولت
  • افزایش سلامت و رفاه دام
  • افزایش عملکرد گله
  • کاهش هزینه دامپزشکی
  • ایجاد گردش خون زیر جلدی
  • بهبود بهداشت گاو ها
  • افزایش تولید شیر